MG ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดกิจกรรม

“เพราะเราห่วงใย อยากให้คุณปลอดภัยทุกการเดินทางตลอดหน้าร้อนนี้”

พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่เข้ารับบริการตรวจเช็กสภาพรถ และมียอดใช้จ่ายค่าอะไหล่อุปกรณ์ตกแต่ง หรือของที่ระลึกเอ็มจี ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป มีสิทธ์ิร่วมลุ้นรับรางวัล

Samsung Galaxy S10+ จำนวน 5 เครื่อง
 • บริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์ ฟรี 37 รายการ ครอบคลุมทั้งการให้บริการที่ศูนย์บริการมาตรฐาน MG และการนัดหมายรับบริการกับรถบริการเคลื่อนที่ Mobile Service
 • รับส่วนลดพิเศษ 10% สำหรับ แบตเตอรี่*, ผ้าเบรก, โช๊คอัพ* และไส้กรองแอร์ (*ยกเว้นแบตเตอรี่ รุ่นรถ MG6 และ โช๊คอัพ รุ่นรถ MG GS)
 • พิเศษ ลุ้นรับฟรี Samsung Galaxy S10+ 128 GB (Ram 8GB) จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารวม 179,500 บาท สำหรับลูกค้าที่เข้ารับบริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์ฟรี 37 รายการ และมียอดค่าใช้จ่ายอะไหล่ อุปกรณ์ตกแต่ง หรือของที่ระลึกเอ็มจี ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป และมีการชำระเงินตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว
 • เงื่อนไขทั้งหมดสำหรับลูกค้าที่เข้ารับบริการกับผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีอย่างเป็นทางการภายในวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น
 • เงื่อนไขทั้งหมดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • สำรองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่ ศูนย์บริการเอ็มจีทั่วประเทศ หรือ Call Centre โทร. 1267 และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mgcars.com
 • บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการตรวจสอบข้อมูลการเข้ารับบริการของลูกค้าผ่านทางระบบ และพิจารณาตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์ โดยยึดจากชื่อที่แสดงอยู่ในใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการเท่านั้น โดยลูกค้าไม่ต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมมายังบริษัทฯ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อการได้รับสิทธิ์ร่วมลุ้นรับรางวัลได้ด้วยตัวเองที่ www.mgcars.com และ Facebook: MGCarsThailand โดยจะอัพเดทรายชื่อสัปดาห์ละครั้ง
 • หลังจากจบกิจกรรมในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 บริษัท เอ็มจี เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด จะนำรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลทั้งหมด มาพิมพ์ลงบนกระดาษ และรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดเพื่อจับรางวัลจำนวน 5 รางวัล โดยมีกำหนดการจับรางวัล วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่ บริษัท เลอดิส คลองหลวง จำกัด เลขที่ 96/63 หมู่ที่ 7 ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี และจะประกาศผล ในวันที่ 19 มิถุนายน2562 เวลา 10.00 น. ทาง www.mgcars.com และ Facebook: MGCarsThailand
 1. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นเจ้าของรถยนต์ตามกฎหมาย ซึ่งหมายถึงผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองตามกฎหมายเท่านั้น
  1. ในกรณีที่ชื่อที่แสดงในใบเสร็จรับเงินไม่ตรงกับชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองรถยนต์ตามกฎหมาย สิทธิ์การรับรางวัลจะเป็นของผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย หรือชื่อผู้ครอบครองตามกฎหมายเท่านั้น
  2. ในกรณีที่ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ เป็นสถาบันการเงิน ณ วัน เวลาที่มีการจับรางวัล สิทธิ์การรับรางวัลจะเป็นของชื่อผู้ครอบครองรถยนต์ตามกฎหมายเท่านั้น
  3. ในกรณีที่ชื่อผู้ครอบครองรถยนต์เป็นนิติบุคคล ณ วัน เวลาที่มีการจับรางวัล สิทธ์การรับรางวัลจะเป็นของชื่อกรรมการในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น
 2. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องแสดงหลักฐานขอรับรางวัล ดังต่อไปนี้
  1. บัตรประชาชนตัวจริง
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ที่ท่านเป็นเจ้าของในช่วงเวลาการจับรางวัล
  4. กรณีเจ้าของรถยนต์เป็นนิติบุคคล จะต้องนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาแสดงด้วย
 3. การติดต่อรับรางวัลทางผู้ที่ได้รับรางวัลต้องนำเอกสารทั้งหมดที่กำหนดในข้อ 2 ไปติดต่อรับรางวัลที่ผู้แทนจำหน่ายที่ท่านนำรถเข้ารับบริการ ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งวันและเวลาในการรับรางวัลให้ทราบในลำดับถัดไป
 4. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบความผิดปกติของเอกสารทุกกรณี
 5. ลูกค้ามีสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้ไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์รับรางวัลได้แค่ 1 รางวัลเท่านั้น
 6. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้อื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดได้
 7. บริษัทฯ มีสิทธิ์จับรายชื่อ และมอบรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลไว้จนครบจำนวน สำหรับกรณีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลคนก่อนถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ประกาศไว้
 8. ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร
 9. พนักงาน และครอบครัวของบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือ, ผู้จำหน่ายเอ็มจี และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์ในการร่วมลุ้นรับรางวัล
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายละเอียด มูลค่ารางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่มูลค่านั้นจะตามความเหมาะสมในมูลค่าที่เทียบเท่า หรือมากกว่ามูลค่าเดิม
 11. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัทฯ นำภาพ, ข้อมูล หรือรายละเอียดต่างๆ ของผู้ที่ได้รับรางวัลไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และประกอบการโฆษณาทุกชนิด
 12. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของรางวัล ตลอดจนข้อกำหนด และเงื่อนไขของผู้ให้บริการ หรือผู้ผลิตของรางวัลแต่อย่างใด
 13. ในการเข้าร่วมกิจกรรมลุ้นรับรางวัลครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการตกลงว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายไทย และกติกาในการจับ และรับรางวัล ในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด