MG NETWORK EXPANSION
ร่วมเติบโตไปกับ “เอ็มจี”
เราเชื่อว่า ไม่ได้มีเพียงผู้บริโภคเท่านั้นที่กําลังมองหารถยนต์ที่มีสไตล์ใหม่ๆ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

มีพื้นฐานการทําธุรกิจที่มั่นคงและสามารถตรวจสอบได้

มีความเชื่อมั่นในธุรกิจ MG และพร้อมร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว

เป็นเจ้าของที่ดินหรือสามารถหาพื้นที่ในการดําเนินธุรกิจ MG บนทําเลถนนสายหลัก หรือทําเลที่เหมาะสมในการทําธุรกิจรถยนต์

สามารถลงทุนเบื้องต้นในการปรับปรุงหรือก่อสร้างโชว์รูมและศูนย์บริการ เริ่มตั้งแต่ 5-30 ล้านบาท

สามารถจัดเตรียมวงเงิน floor plan สําหรับธุรกิจรถยนต์ วงเงินเริ่มต้นตั้งแต่ 30 ล้านบาท ขึ้นไป

สามารถจัดเตรียมทีมงานในการดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานที่ทาง MG กําหนด

ผู้มีประสบการณ์ด้านการทําธุรกิจรถยนต์มาก่อนนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

มาตรฐานโชว์รูมและศูนย์บริการ mg ประเทศไทย
 • • คลาส a
 • พื้นที่ทั้งหมด (m2) : 60x160
 • พื้นที่ส่วนบริการ : 30x35  
 • พื้นที่สำนักงาน : 30x17  
 • พื้นที่ลานจอดรถ : 65x20  
 • พื้นที่โชว์รูม : 40x14  
 • • คลาส b
 • พื้นที่ทั้งหมด (m2) : 50x105
 • พื้นที่ส่วนบริการ : 26x30  
 • พื้นที่สำนักงาน : 30x14  
 • พื้นที่ลานจอดรถ : 30x17  
 • พื้นที่โชว์รูม : 60x20  
 • • คลาส c
 • พื้นที่ทั้งหมด (m2) : 45x105
 • พื้นที่ส่วนบริการ : 22x30  
 • พื้นที่สำนักงาน : 30x17  
 • พื้นที่ลานจอดรถ : 55x20  
 • พื้นที่โชว์รูม : 25x17  
 • แผนการขยายเครือข่ายโชว์รูม MG
  เราคาดหวังให้มีผู้จําหน่ายเข้าร่วมธุรกิจกับ MG ในพื้นที่จังหวัดที่ระบุไว้ในตาราง
  สําหรับผู้ที่สนใจในพื้นที่ที่ไม่ได้ระบุไว้ MG ยินดีตอบคําถามและร่วมปรึกษาเพื่อโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
  ขั้นตอนการเป็นผู้จำหน่าย mg
  ติดต่อฝ่ายพัฒนาเครือข่าย สําหรับสอบถามเบื้องต้นเพื่อให้คําแนะนําธุรกิจ MG
  ส่งใบสมัครเพื่อขอเป็นผู้แทนจําหน่ายตามข้อกําหนด MG
  ผู้สมัครจัดเตรียมและนําเสนอแผนธุรกิจแก่ MG เพื่อพิจารณา
  ดําเนินการลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงแต่งตั้งผู้จําหน่าย MG
  ดําเนินการก่อสร้างโชว์รูม ศูนย์บริการ และเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ สําหรับการเป็นผู้จําหน่าย MG
  ลงนามในหนังสือแต่งตั้งผู้จําหน่าย MG อย่างเป็นทางการ
  การสนับสนุนแก่ผู้จำหน่ายก่อนการเปิดดําเนินงาน
 • 1. MG สนับสนุนการขอวงเงิน floor plan สําหรับการดําเนินธุรกิจจากสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตร
 • 2. MG สนับสนุนการทําแบบโชว์รูมและศูนย์บริการแก่ผู้จําหน่าย (Preliminary design)
 • 3. MG สนับสนุนป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ตามมาตรฐานโชว์รูมและศูนย์บริการแก่ผู้จําหน่าย
 • 4. MG สนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากรแก่ผู้จําหน่าย ทั้งในส่วนงานขายและงานบริการหลังการขาย
 • 5. การสนับสนุนอื่นๆ ตามนโยบาย MG
 • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้จำหน่าย MG  * กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  หมายเหตุ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของทาง MG เท่านั้น
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  ติดต่อ แผนกพัฒนาเครือข่าย (Network Development)
  บริษัท เอ็มจี เซลล์ ประเทศไทย จำกัด
  191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 25 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทร: 02-118-6800 ต่อ 6940 / มือถือ: 090-908-5839
  อีเมล: dealer@mgthai.com