MG ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดกิจกรรม

“เพราะเราห่วงใย อยากให้คุณปลอดภัยทุกการเดินทางตลอดหน้าร้อนนี้”

พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่เข้ารับบริการตรวจเช็กสภาพรถ และมียอดใช้จ่ายค่าอะไหล่อุปกรณ์ตกแต่ง หรือของที่ระลึกเอ็มจี ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป มีสิทธ์ิร่วมลุ้นรับรางวัล

Samsung Galaxy S10+ จำนวน 5 เครื่อง
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์
 • บริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์ฟรี 37 รายการ ครอบคลุมทั้งการให้บริการที่ศูนย์บริการ มาตรฐาน MG และการนัดหมายรับบริการกับรถบริการเคลื่อนที่ Mobile Service
 • รับส่วนลดพิเศษ 10% สำหรับ แบตเตอรี่*, ผ้าเบรก, โช้กอัพ* และไส้กรองแอร์ (*ยกเว้นแบตเตอรี่ สำหรับรถรุ่น MG6 และโช้กอัพ สำหรับรถรุ่น MG GS)
 • Samsung Galaxy S10+ 128 GB (Ram 8GB) จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารวม 179,500 บาท สำหรับลูกค้าที่เข้ารับบริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์ฟรี 37 รายการ และมียอด ใช้จ่ายค่าอะไหล่ อุปกรณ์ตกแต่ง หรือของที่ระลึกเอ็มจี ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป และมีการชำระเงินตาม กฎหมายเรียบร้อยแล้ว
 • เงื่อนไขทั้งหมดสำหรับลูกค้าที่เข้ารับบริการกับผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีอย่างเป็น ทางการภายในวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น
 • เงื่อนไขทั้งหมดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ • สำรองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่ ศูนย์บริการเอ็มจีทั่วประเทศ หรือ Call Centre โทร. 1267 และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mgcars.com
 • บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการตรวจสอบข้อมูลการเข้ารับบริการของลูกค้า ผ่านทางระบบ และพิจารณาตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์ จากชื่อที่แสดงอยู่ในใบเสร็จรับเงินที่ออกโดย ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการเท่านั้น โดยลูกค้าไม่ต้องส่งเอกสาร หรือข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมมายังบริษัทฯ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อการได้รับสิทธิ์ร่วมลุ้นรับรางวัลได้ด้วยตัวเองที่ www.mgcars.com และ Facebook: MGCarsThailand โดยจะอัพเดทรายชื่อสัปดาห์ละครั้ง
 • หลังจากจบกิจกรรมในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะนำรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด มาจับรางวัล จำนวน 5 รางวัล วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. และจะประกาศผลในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ทาง www.mgcars.com และ Facebook: MGCarsThailand
 1. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นเจ้าของรถยนต์ตามกฎหมายซึ่งหมายถึงผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองตามกฎหมายเท่านั้น
  1. ในกรณีที่ชื่อที่แสดงในใบเสร็จรับเงินไม่ตรงกับชื่อผู้ถือ กรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองรถยนต์ตามกฎหมาย สิทธิ์การรับรางวัลจะเป็นของผู้ถือกรรมสิทธิ์ตาม กฎหมาย หรือชื่อผู้ครอบครองรถยนต์ตามกฎหมายเท่านั้น
  2. ในกรณีที่ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นสถาบันการเงิน ณ วันเวลาที่มีการจับรางวัล สิทธิ์การรับรางวัลจะเป็นของชื่อผู้ครอบครองรถยนต์ตามกฎหมายเท่านั้น
  3. ในกรณีที่ชื่อผู้ครอบครองรถยนต์เป็นนิติบุคคล ณ วันเวลาที่มีการจับรางวัล สิทธิ์การรับรางวัลจะเป็นของชื่อกรรมการในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น
 2. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงหลักฐานขอรับรางวัลดังต่อไปนี้
  1. บัตรประชาชนตัวจริง
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาใบคู่มือ จดทะเบียนรถยนต์การเป็นเจ้าของในช่วงเวลาการจับรางวัล
  4. กรณีเจ้าของรถยนต์เป็นนิติบุคคลจะ ต้องนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาแสดงด้วย
 3. การติดต่อรับรางวัลทางผู้ที่ได้รับ รางวัลต้องนำเอกสารทั้งหมดที่กำหนดในข้อ 2 ไปติดต่อรับรางวัลที่ผู้แทนจำหน่ายที่ท่านนำรถเข้ารับ บริการ ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งวัน และเวลาในการรับรางวัลให้ทราบในลำดับถัดไป
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ การมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบความผิดปกติของเอกสารทุกกรณี
 5. ลูกค้ามีสิทธิ์ลุ้น รางวัลได้ไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์รับรางวัลได้ 1 รางวัลเท่านั้น
 6. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ การรับรางวัลให้กับผู้อื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 7. บริษัทฯ มีสิทธิ์จับรายชื่อ และมอบรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลไว้จนครบจำนวน สำหรับกรณีที่มีการตัดสิทธิ์เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ประกาศไว้ บริษัทฯ มีสิทธิ์จับรายชื่อ และมอบรางวัลให้ผู้ได้รับ รางวัลใหม่จนครบจำนวน
 8. ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร
 9. พนักงาน และครอบครัวของบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ, ผู้จำหน่ายเอ็มจี และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์ในการร่วมลุ้นรับรางวัล
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายละเอียด มูลค่ารางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า แต่มูลค่านั้นจะตามความเหมาะสมในมูลค่าที่เทียบเท่า หรือมากกว่ามูลค่าเดิม
 11. ผู้ได้รับรางวัล ยินยอมให้บริษัทฯ นำภาพ, ข้อมูล หรือรายละเอียดต่างๆ ของผู้ที่ได้รับรางวัลไปใช้ในการโฆษณาประชา สัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
 12. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของรางวัล ตลอดจนข้อกำหนด และเงื่อนไขของผู้ให้บริการ หรือผู้ผลิตของรางวัลแต่ อย่างใด
 13. ในการเข้าร่วมกิจกรรมลุ้นรับรางวัลครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการตกลงว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายไทย และกติกาในการจับ และรับรางวัล ในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด